Onze visie

SAMEN ONTWIKKELEN WE JOUW SUPERTALENT!

Dat kinderen talenten hebben, beseffen we zeer goed in onze basisschool. We vinden het dan ook een eer om samen met kinderen hun talenten te ontwikkelen. We leggen bewust de lat hoog voor ieder kind, om zo maximale leerwinst te bereiken. Uiteraard houden we steeds rekening met de specifieke onderwijsbehoeften en zetten we het welbevinden centraal.

Om kinderen meer succeservaringen te laten beleven, vertrekken we vanuit een talentenspel. We werken met het thema superhelden en willen zo het ontwikkelen van talent, koppelen aan superkrachten die ze gedurende hun school-loopbaan verzamelen. Dit past zeer goed in de leefwereld van kinderen en zal hen motiveren op zoek te gaan naar hun super- kracht. Ieder kind droomt er wel een beetje van om superheld te worden en die droom willen wij voor de toekomstige gene- ratie waarmaken. Een superheld hoeft niet altijd sterk te zijn.

Superhelden kunnen ook CREATIEF, EIGENZINNIG, SPORTIEF, MILIEUBEWUST, INTELLIGENT, ... zijn.

Binnen ons talentenspel werken we met 9 superhelden. Alle superhelden hebben een specifiek talent. Op deze manier kan ieder kind zich vereenzelvigen met een specifieke superheld. We proberen steeds alle talenten op een zo evenwichtig mogelijke manier aan bod te laten komen.

We sommen graag op hoe we iedere held met zijn talent verankeren in onze schoolvisie.

We willen de kinderen opvoeden tot bewuste, leergierige, respectvolle, geëngageerde en verantwoordelijke burgers. Kinderen zijn zich bewust van hoe de wereld in elkaar zit, zijn respectvol voor zichzelf, de anderen, de natuur, de menselijke verwezenlijkingen en zijn bewust van hun eigen talenten, rol, aandeel en verantwoordelijkheid in de wereld. We streven bij de leerlingen een participatieve en in essentie emancipatorische houding na.

Die duidelijk opvoedende nadruk uit zich concreet in de link met sociale vaardigheden en in de vele ‘educaties’ die binnen alle vakken en onze dagelijkse omgang met kinderen, ouders, collega’s … aan bod komen.

 

Leerlingenparticipatie via brigades

De kinderen maken mee het beleid van onze school. Aan de hand van 6 brigades gelinkt aan onze superhelden kunnen kinderen kiezen waar ze hun steentje bijdragen binnen onze werking.

In het begin van het schooljaar moeten alle kinderen vanaf het 1ste leerjaar kiezen voor een plaats binnen een bepaalde brigade die begeleid wordt door een voorzitter (leerkracht).

De brigades komen iedere 2 weken samen op gedurende een uurtje. Daar bepalen ze acties en gaan ze in overleg met hun medebrigadiers en de voorzitter. Er is steeds een verslaggever van de derde graad die een verslag opmaakt van de bijeenkomst.

4 keer per jaar komt een afvaardiging van alle brigades samen in een overleg met de directie. Ook hier wordt een verslag opgemaakt en meegegeven bij elk rapport. Zo is iedereen steeds op de hoogte van alle initiatieven.

We zijn ervan overtuigd dat deze manier van werken meer betrokkenheid en welbevinden bij kinderen vergroot. Ook actief burgerschap wordt zo verankerd in onze schoolwerking.

Bij iedere superheld op de volgende bladzijden staan de kerntaken van de brigades opgesomd. Je zal verbluft staan hoe ver wij willen gaan met leerlingenparticipatie.

 

 

Leo Lief

Talent sociaal zijnRespect

In beide vestigingen vinden we dat beleefdheid, respect en verdraagzaamheid t.o.v. zichzelf en anderen (=leerkrachten, ouders, MVD-personeel, …) zeer belangrijk zijn. Ook aan orde en netheid wordt veel aandacht besteed.
We streven naar een positieve benadering van de leerlingen.

Openheid

De openheid van de school uit zich niet enkel in de toegankelijkheid maar is ook voelbaar in de dagelijkse omgang met de ouders. Communicatie vinden we erg belangrijk. Leerkrachten en directie zijn steeds bereid tot een gesprek en dialoog.

Thuisgevoel

We streven ernaar om de kinderen een goed gevoel te geven door hen een ‘tweede thuis’ te bieden. Een luisterend oor en een knuffel kunnen wonderen doen.

Gelijke kansen

Leerstof –conform aan de opgelegde eindtermen- wordt gegeven, aangepast aan de noden van elk kind. Er is veelzijdig contact en overleg met externen (logopedisten, CLB, e.a.), zodat elk kind nauwgezet gevolgd en geholpen kan worden. Dit gebeurt steeds in overleg met de ouders.

Pestactieplan

De Leo Lief-brigade is een afvaardiging van kinderen van verschillende klassen die samen kleine probleempjes op de speelplaats oplost. Zij proberen dit steeds te doen op eigen initiatief en helpen andere kinderen om hun welbevinden te verbeteren. Kinderen kunnen steeds aangeven aan de brigade dat ze zich niet goed voelen of alleen zijn door op de Leo Lief-stip te gaan staan.

Binnen ons pestactieplan zetten we vooral in op preventie. Zo doen we ieder jaar mee met de week tegen het pesten en organiseren we lessen rond pesten en sociale vaardigheden om kinderen te wijzen op de gevaren van pesten.

Wanneer er een pestprobleem is, zit de klastitularis, de zorgcoördinator en directie samen om dit probleem zo snel mogelijk in de kiem te smoren. Zo wordt zowel de pester, gepeste als middengroep gehoord en wordt het probleem zeer nauwgezet opgevolgd.

Klasgesprekken

We besteden veel aandacht aan klasgesprekken. Zo is er iedere week een praatkring waar kinderen kunnen vertellen over eigen interesses, het voorbije weekend, wensen, … .

Ook wanneer er een probleem is met de groepsdynamiek wordt meteen een klasgesprek georganiseerd.

Kinderbrigades met forum

Kinderen kunnen mee nadenken over het beleid op school en zelf initiatieven voorstellen.  Onze 6 leerlingenbrigades komen tweewekelijks samen om de schoolwerking mee te ondersteunen.  Vier keer per jaar wordt een groot forum gehouden waarbij alle brigades hun voorstellen en brigadewerk delen en verankeren in de schoolwerking.

Verbondenheid

We streven ernaar om zo goed mogelijk samen te werken over onze vestigingen heen:

 • zelfde methodes;
 • samen op uitstap;
 • zee-, bos- of ontdekkingsklassen;
 • graadsoverleg (leren van elkaar);
 • … .

Nauwe samenwerking met externen:

 • ouders;
 • CLB;
 • revalidatiecentra;
 • logopedisten;
 • ondersteuningsteam De Schraag;
 • Howest;
 • WWF;
 • buurtwerking;
 • samenwerking met de stadsdiensten;
 • … .

 

Leo Lief-brigade

Taken:

 • Helpen tijdens middagtoezicht op de kleuterspeelplaats (3de graad).
 • Extra aandacht besteden aan de Leo-Lief stip op de speelplaats. Hier gaan kinderen op staan die niemand hebben om mee te spelen.
 • Mee nadenken over het pestactieplan van de school.
 • Mee organiseren van activiteiten voor de week tegen het pesten.
 • Mee nadenken over de schoolafspraken.
 • Signaleren van problemen.
 •  

 

Nina Natuur

Talent natuurMOS

Om de kinderen bewust te maken van ons milieu  (en de bijhorende problematiek) stapten alle vestigingen in het MOS project.
We zetten in op actief burgerschap en nemen deel aan de week van de netheid, walk for water, dikketruiendag, …

Outdoor Education

Outdoor education is een gezonde mix van buitenactiviteiten, omgevingsonderwijs en sociale/persoonlijke ontwikkeling.  Via openluchtonderwijs of openluchteducatie proberen we binnenklasactiviteiten naar de open lucht te verhuizen. 
Met outdoor games gebeurt dit a.d.h.v. spelvormen en dat is niet eens zo verwonderlijk.  Spel is voor kinderen heel belangrijk.  Niet alleen hun betrokkenheid stijgt en daardoor ligt het voor de hand dat bepaalde leerinhouden tijdens een spel veel geconcentreerder worden opgenomen (= educatie).  Maar ook hun fysieke paraatheid en hun persoonlijke en sociale ontwikkeling worden in groepsspelen aangesproken.

Moestuinieren

Juist in deze tijd, waarin veel kinderen ongezond eten, geen groentes lusten en al op jonge leeftijd last krijgen van overgewicht, voedsel-allergieën en diabetes, is een schooltuin heel belangrijk. Die brengt kinderen naar buiten, in beweging, de frisse lucht in.

Bovendien gaan kinderen met een moestuin vanzelf gezonder eten. Ieder kind wil zijn zelfgekweekte radijsjes, sla en tomaatjes wel proberen!

Natuur- en milieueducatie draait om het leren waarderen van de natuur. Het planten van een zaadje doet kinderen beseffen hoe belangrijk het is om die natuur te beschermen; voor de groei van planten is immers schone grond en water nodig.

Kinderen leren verantwoordelijk zijn omdat ze ergens voor moeten zorgen. En wist je dat kinderen zich op schoolpleinen met groen (bomen, gras, aarde, struiken en een moestuintje) prettiger en veiliger voelen, minder pesten en gepest worden en ook nog eens beter leren?

 

Nina Natuur-brigade

Taken:

 • Mee nadenken over het MOS-actieplan van de school.
 • Zorg dragen voor het groen op school.
 • Onderhoud van de moestuinbakken.
 • Opruimacties organiseren.
 • Sluikstorten (op de speelplaats) signaleren en beboeten.
 •  

 

 

Stan Sportief

Bewegen en sportenGezonde voeding en beweging

Naast een goed gevoel vinden we gezonde voeding en beweging zeer belangrijk. Daarom worden er verscheidene sportactiviteiten en bewegingstussendoortjes aangeboden, zowel tijdens als na de schooluren. Er is samenwerking met SVS, zodat er ook buiten de school gesport kan worden.

Fruit als gezond tussendoortje

Elke voormiddag wordt er enkel fruit gegeten in onze klassen.  De kinderen eten het fruit in groep op, bijvoorbeeld vlak voor de speeltijd in de voormiddag. Dit wordt telkens in de mate van het mogelijke aan een educatieve activiteit gekoppeld.

Drankenbeleid

De kinderen drinken enkel water op school. Water wordt de hele dag aangeboden. Er is een drinkwaterfontein waar de kinderen de ganse dag hun drinkfles kunnen vullen.

Zwemmen

Zwemmen is gratis in het eerste leerjaar. De eerste graad besteedt aandacht aan watergewenning en leren drijven.  We focussen op het aanleren van een goede zwemstijl in het 3de en 4de leerjaar en investeren daarin de meeste zwemuren. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de focus op zwemmen in het 3de en 4de leerjaar aangewezen is. We spreken dit onderzoek niet tegen en zetten hierop in. In de derde graad ligt de focus op brevetzwemmen en het onderhoud van de zwemstijl.  Het aantal zwembeurten is dan ook minder.

 

Stan Sportief-brigade

Taken:

 • Mee nadenken over het sportbeleid op school.
 • Bewegingstussendoortjes bedenken.
 • Sport over de middag organiseren.
 • Extra inzet voor sport op woensdagnamiddag.
 • Sportmateriaal bestellen.
 • Organisatie van de sportdag.
 •  

 

 

Professor X en Robotech

Talent wetenschappen en wiskundeTalent technologie
Leercentrum De STEMpel

Leercentrum De STEMpel is een leergemeenschap voor STEM (Science Technology Engeneering Mathematics of Wetenschappen, technologie, ontwikkelen en wiskunde) en innovatief onderwijs gevestigd in een gebouw op de site van basisschool De Stempel. Dit gebouw is zo ingericht dat het uitdaagt om op onderzoek te gaan.
In dit gebouw is een Lego Education Innovation Studio gevestigd waar kinderen met de verschillende methodes van Lego Education in contact komen. We geloven sterk in deze aanpak en zetten hier dan ook op in. De intrensieke motivatie van kinderen om te leren met lego is zeer groot en van onschatbare waarde.
Verder is er in het gebouw ook een didactische keuken en een mini-labo aanwezig waar kinderen natuurverschijnselen kunnen onderzoeken. Ook een werkplek en grote onderzoeksruimte zijn troeven van dit gebouw. Hier kunnen kinderen vanuit een brainstorm zelf oplossingen zoeken voor allerhande problemen en kunnen ze de uitvinder in zichzelf loslaten.

Naast een modern uitgerust gebouw die een aanvulling is voor de klas en school is er ook een gedragen visie. Alle leerkrachten volgden nascholingen om STEMmiger te worden. We kiezen ook bewust voor de naam leergemeenschap voor de STEMpel. Leerkrachten en leerlingen van verschillende scholen komen er samen met collega’s en medeleerlingen uit andere scholen van onze scholengroep om te leren uit hun onderzoeken of om ervaringen uit te wisselen. Op deze manier worden heel wat 21e eeuw-competenties ingeoefend en gerealiseerd.

CEYS

Creativity in Early Years of Science Education is een Erasmus project waar we inzetten op creativiteit in de lessen wetenschap voor het kleuteronderwijs en de eerste graad van het lager onderwijs. Aan de hand van een lerend netwerk ondersteund door Artevelde Hogeschool wordt het team versterkt. Dit project past perfect binnen het STEM-actieplan van onze school.

ONDERZOEKEND LEREN

We vertrekken steeds vanuit een probleemstelling of vanuit de verwondering voor de fysische wereld om ons heen. Kinderen leren hypotheses formuleren en leren via trial en error.

 

STEM-brigade

Taken:

 • Mee nadenken over het STEM-actieplan van de school.
 • Onderzoeksvragen formuleren en bedenken om uit te werken met de klas in de STEMpel.
 • Veiligheid op school in de gaten houden.
 • Onveilige situaties signaleren.
 • Organiseren van een STEM-beurs op school.
 •  

 

 

Kris Kras, Do Re Mi en Pia Podia

Talent kunt maken en belevenMuziek maken en belevenTalent drama

Vernieuwingstraject Muzische vorming

Muzische vorming leert kinderen anders naar de wereld en zichzelf te kijken en laat hen kennismaken met de wereld van de kunsten (impressie) en hierover te reflecteren. Kinderen leren zich creatief en expressief te uiten door gebruik te maken van beeld-, drama-, bewegings-, muziek- en/of mediataal (expressie).  In de vestiging De Stempel gebruiken we een dramaklas en installeerden we afzonderlijk lokaal om te knutselen, zodat kinderen de ruimte hebben hun creativiteit ten volle te uiten.

Culturele activiteiten

Al vanaf de kleuterklas bieden we onze kinderen kansen om cultuur te beleven in de breedste zin van het woord.  Hiervoor werken we samen met Stad Brugge.  Toneel, dans, alternatieve film,… We proberen zo veel mogelijk activiteiten aan te bieden.

 

Cultuur-brigade

Taken:

 • Decor ontwerpen voor het schoolfeest.
 • Playlist samenstellen voor muziek op speelplaats.
 • Mee nadenken over cultuureducatie op school.
 • Presentatie op het schoolfeest verzorgen.
 • Mee nadenken over de inrichting van het atelier.
 • Lay-out voor nieuwsbrief ontwerpen.

 

Lisa Letter

Talent taal

Mondelinge taalvaardigheid Nederlands

Aan taal werken we de hele dag door.  We starten de dag of de week met een kringgesprek, praten over gevoelens of gebeurtenissen op de speelplaats, maar ook tijdens lessen wereldoriëntatie, wiskunde en muzische vorming overleggen kinderen met elkaar en presenteren ze het geleerde aan hun klas. 

Nederlands met de KIM-versie 1ste leerjaar

Voor het werken aan de Nederlandse taal gebruiken we in het 1ste leerjaar de spiksplinternieuwe methode KIM van Veilig Leren Lezen.

De methode kent een gestructureerde opbouw van het letter- en woordaanbod, waarbij alle aandacht uitgaat naar het ontdekken en gebruiken van structuren in woorden en het verwerven van kwalitatief sterke teken-klankkoppelingen. Op systematische wijze leren kinderen sneller nieuwe woorden en zinnetjes lezen. Bovendien is er naast technisch lezen veel aandacht voor leesplezier. Op die manier leggen kinderen in leerjaar 1 een stevig fundament voor hun taal-leesontwikkeling.

Niveaulezen

Om het technisch lezen extra in te oefenen worden de kinderen van L1 tot en met L4 ingedeeld in verschillende groepjes, naar gelang hun leesniveau. Elk groepje krijgt dan leesoefening op zijn eigen niveau, zodat de klas als geheel meer oefening krijgt, en elke leerling vaker en langer aan de beurt komt om te oefenen. Om dit te kunnen organiseren doen we beroep op 'helpers'. Dit kunnen leesouders zijn, maar ook de meest vaardige medeleerlingen uit de klas. Zij treden dan als tutor op voor hun zwakkere klasgenootjes.

Frans vanaf de 3de kleuterklas

De Entiteit Curriculum (ex-DVO of Dienst voor Onderwijsontwikkeling) vergelijkt taalsensibilisering en taalinitiatie met watergewenning. Net zoals watergewenning de ideale voorbereiding is op de eigenlijke zwemles, zo vormen taalsensibilisering en taalinitiatie een goede voorbereiding op de latere taallessen. 

Met de methode Pistache brengen we  kinderen op vroege leeftijd op een prettige, speelse manier in contact met de Franse taal. Frans wordt gebruikt als middel om Pistache en zijn vriendjes te leren kennen en om heel wat leuke dingen te doen. Zo kunnen we kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd maken met de Franse taal. Het gaat hier om taalsensibilisering en taalinitiatie Frans.

"La valise de Pistache" houdt rekening met verschillende stapjes bij het aanleren van een taal: horen, begrijpen en spreken.In de eerste plaats bieden we klanken, woorden en structuren aan in een begrijpelijke context en met veel herhaling. Spelenderwijs legt het kind een klank- en woordregister aan. We hebben daarbij geduld nodig, want het kind heeft recht op een "stille periode". Tijdens die periode zien we nog geen resultaat, maar er gebeurt al heel veel.

Frans 3de graad

Vanaf de 3de graad krijgen de kinderen een degelijke voorbereiding op de overstap naar het secundair onderwijs.  De nadruk wordt gelegd op communcatie.  Kinderen worden gestimuleerd om zich te durven uiten in het Frans.
Onze leerkrachten werken samen met vakleerkrachten Frans uit de Middenschool Brugge om via co-teaching hun activiteiten nog te verrijken.

 

Lisa Letter-brigade

Taken:

 • Schrijven van artikels voor de nieuwsbrief.
 • Teksten schrijven voor de presentatie van het schoolfeest.
 • Mee nadenken over het taalbeleid op school.
 • Mee opvangen van anderstalige kinderen.
 • Boeken kiezen voor het niveaulezen. Ook de bestelling van nieuwe boeken voorbereiden.
 •